TRẢ NGHIỆP SÁT SANH

( Lời kể của Ni Sư Giác Liên, Trụ trì chù Phước Hải, Vĩnh Long) Năm 1958, có cậu Hiếu bị tật bẩm sinh,...